VEDTÆGTER
 

Navn, hjemsted og formål

§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

§ 2 Formål
Det er klubbens formål at dyrke og udbrede kendskabet til svømning på eliteplan og tillige på motionsplan på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde.
Klubben er pligtig til at være medlem af område Nordsjælland under Dansk Svømmeunion i DIF og er underkastet dennes love. Klubben er tilsluttet DGI og dermed undergivet Region Sjællands vedtægter.

Medlemmer og medlemspligter

§ 3 Klubbens medlemmer
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der opfylder Dansk Idræts Forbunds ordens- og amatørreglement. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens arbejde.

§ 4 Kontingent
Stk. 1
Kontingent fastsættes af bestyrelsen for hvert halvårs begyndelse. Kontingentændringer meddeles medlemmerne på klubbens hjemmeside ( www.swimhsk.dk ) med mindst én måneds varsel.

Stk. 2
Kontingentindbeting foretages via klubbens hjemmeside til de enkelte hold.


Stk. 3
Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte et reglement med hensyn til indbetaling af kontingent, eventuel kontingentfrihed som følge af sygdom og eventuel eksklusion på grund af manglende betaling. Reglement for indbetaling vil ethvert medlem i klubben blive gjort bekendt med via bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.

§ 5 Indmeldelse
Indmeldelse sker via tilmelding til de enkelte svømmehold via hjemmesiden. Tilmelding til de enkelte svømmehold gælder for et halvt år af gangen.

Kontingent for TRI medlemmer til TRI-Forbund betales helårligt, øvrigt medlemskab følger klubbens bestemmelser.

Der kan ikke ske refundering af indbetalt kontingent.


§ 6 Eksklusion
Eksklusion af et medlem kan fortages af bestyrelsen, men kan indbringes på førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at være til stede og at udtale sig. Generalforsamlingen er herefter kompetent til at stadfæste eller forkaste bestyrelsens beslutning om eksklusion. Endelig kan eksklusionen indbringes for DIF's ordens- og amatørudvalg.

Regnskab og tegningsregel

§ 7 Regnskab
Stk. 1
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2
Regnskabet føres af klubbens kasserer, der under ansvar overfor bestyrelse, disponerer over klubbens midler.

§ 8 Tegningsregel
Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i fælleskab på beløb op til 10.000,00 kroner.

I økonomiske forhold tegnes foreningens daglige drift af formanden, kasseren eller klubchefen.

I sager, som af bestyrelsen skønnes, at være af omfattende karakter, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2
Til optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves forudgående godkendelse på en generalforsamling.

Generalforsamlingen

§ 9 Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside eller pr. post med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner (dagsorden), der vil være at behandle. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den for medlemmerne meddelte dagsorden, jvf. stk. 4.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller hvis mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter ønske herom, idet de samtidig skal meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet. For indkaldelse gælder samme regler som for ordinær generalforsamling.

Stk. 3
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg til bestyrelse:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasserer
d. Sekretær
e. Menige medlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Stk. 4
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag vil ligge fremme til besigtigelse på klubbens kontor i den annoncerede åbningstid 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5
Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Ved medlemmer under 18 år kan forældrene/værgerne stemme på medlemmets vegne.s

Stk. 6
Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan på generalforsamlingen maksimalt afgive stemme ved 1 fuldmagt. Fuldmagt kan kun gyldigt meddeles ved anvendelse af klubbens fuldmagtsblanket, der kan indhentes på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens bestyrelse.

Stk. 7
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til vedtægtsændringer kræves dog et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er beslutnings-dygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemningsmåden fastsættes af dirigenten.

Bestyrelse

§ 10 Bestyrelse
Stk. 1
Bestyrelsen består af mindst 7 og max. 9 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
I ulige år vælges: Formand, sekretær og 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges: Næstformand, kasserer og 2 - 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3
Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges separat på generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden mellem 2 generalforsamlinger, supplerer og konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sin forretningsgang, alene med ansvar overfor generalforsamlingen. Det skal dog som minimum fastsættes, at formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde efter eget ønske og er forpligtet hertil, såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Formanden fastsætter tidspunkt og sted med et indkaldelsesvarsel på minimum 5 dage.

Stk. 5
Bestyrelsen kan i fornødent omfang nedsætte udvalg, der dog ikke kan træffe endelige beslutninger og ikke kan binde klubben økonomisk.

Administration

§ 11 Lønnet personale
Til varetagelse af klubbens daglige drift og administration kan bestyrelsen ansætte lønnet personale.

§ 12 Opløsning
Klubben kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, med mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Der skal gå mindst 14 dage mellem disse 2 generalforsamlinger. Ved opløsningen af klubben tilfalder klubbens midler Svømme Region Nordsjælland.

Således vedtaget på generalforsamling den 29. oktober 1973 samt de på ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 1978 og de på generalforsamlingen den 23. marts 1981, 21. marts 1983, 2. marts 1992, 23. marts 1994, 6. april 1995, 18. marts 1998, 2. marts 2004, 9. marts 2005, xx. marts 2012, 2. marts 2014 og ekstraordinær generalforsamling 28. april 2014 vedtagne ændringer.


Nyheder

Sponsorer