Nyheder

Holbæk Svømme Klubs vedtægterNavn, hjemsted og formål med Holbæk Svømme Klub§1 Navn og hjemsted:
Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet d. 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

§2 Formål: 
Holbæk Svømme Klubs formål er at udbrede svømmefærdigheder til medborgere i alle aldre og på alle niveauer, herunder elite. Klubben vil løfte et socialt ansvar ved generelt at udbrede glæden ved motion, sund kost og samvær. Klubben er pligtig til at være medlem af DGI, Parasport Danmark og Svøm Danmark

Medlemmer og medlemspligter§3 Klubbens medlemmer:
Som aktive medlemmer kan enhver optages, der opfylder Dansk Idræts Forbunds ordens- og amatørreglement. Som passive medlemmer kan enhver optages, der ønsker at støtte foreningens arbejder. 

§4 Kontingent:
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen hvert halvår. Kontingentændringer meddeles medlemmerne på klubbens hjemmeside www.swimhsk.dk med mindst en måneds varsel.
Stk. 2: Kontingentindbetaling foretages via klubbens hjemmeside til de enkelte hold. 
Stk. 3: Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte et reglement med hensyn til indbetaling af kontingent, eventuelt kontingentfrihed som følge af sygdom samt eventuel eksklusion på grund af manglende betaling. Reglement for indbetaling vil ethvert medlem i klubben blive gjort bekendt med via bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.

§5 Indmeldelse:
Indmeldelse i HSK sker via tilmelding til de enkelte svømmehold via hjemmesiden. Tilmelding til de enkelte svømmehold gælder for et halvt år ad gangen. Kontingent for TRI-Forbund betales helårligt, øvrigt medlemskab følger klubbens bestemmelser. Der kan ikke foretages refusion af indbetalte kontingent. 

§6 Eksklusion:
Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, men skal indbringes på førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at være til stede og til at udtale sig. Generalforsamlingen kan herefter stadfæste eller forkaste bestyrelsens beslutning om eksklusion. Endelig kan eksklusionen indbringes for DIF's ordens- og amatørudvalg.

Regnskab og tegningsregel§7 Regnskab:
Stk. 1: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2: Regnskabet føres af klubbens kasserer, der under ansvar over for bestyrelsen, disponerer over klubbens midler.

§8 Tegningsregel:
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i fællesskab på beløb op DKK 10.000. I økonomiske forhold tegnes foreningens daglige drift af formanden, kasseren eller klubchefen. I sager, som af bestyrelsen skønnes at være af omfattende karakter, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2: Til optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves forudgående godkendelse på en generalforsamling.

Generalforsamlingen§9 Generalforsamlingen:
Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside eller per mail med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner (dagsorden), der vil være at behandle. På generalforsamlingen kan der træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den for medlemmerne meddelte dagsorden, jvf. stk. 4. Et flertal i bestyrelsen kan vedtage at såvel ordinær, som ekstraordinær generalforsamling afholdes online. 
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter ønske herom, idet de samtidig skal meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet. For indkaldelse gælder samme regler som for ordinær generalforsamling.
Stk. 3: Dagsorden for den ordinere generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsen:
  1. Formand
  2. Næstformand
  3. Kasserer
  4. Sekretær
  5. Menige medlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt
Stk. 4: Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag vil ligge fremme til besigtigelse på klubbens kontor i den annoncerede åbningstid 5 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5: Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Ved medlemmer under 18 år kan forældrene/værgerne stemme på medlemmets vegne. 
Stk. 6: Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan på generalforsamlingen maksimalt afgive stemme ved 1 fuldmagt. Fuldmagt kan kun gyldigt meddeles ved anvendelse af klubbens fuldmagtsblanket, der kan indhentes på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens bestyrelse.
Stk. 7: alle valg og almindelige foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er beslutningsberettiget uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemningsmåden fastsættes af dirigenten.

Bestyrelse
§10 Bestyrelse:
Stk. 1: Bestyrelsen består af mindst 7 og max 9 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer som udfører mere end 6 timers lønnet arbejde i foreningen om ugen, kan ikke vælges til bestyrelsen.
Stk. 2: I ulige år vælges: formand, sekretær og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges: næstformand, kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3: Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges separat på generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Ved et bestyrelsesmedlems fratrædelse mellem 2 generalforsamlinger, supplerer og konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sin forretningsgang, alene med ansvar over for generalforsamlingen. Det skal dog som minimum fastsættes, at formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde efter eget ønske og er forpligtet hertil, såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Formanden fastsætter tidspunkt og sted med et indkaldelsesvarsel på minimum 5 dage.
Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Et udvalg kan ikke træffe endelige beslutninger og er ikke bundet til klubben økonomisk.

Administration
§11 Lønnet personale:
Til varetagelse af klubbens daglige drift og administration kan bestyrelsen ansættelønnet personale

§12 Opløsning:
Klubben kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, med mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Der skal gå mindst 14 dage mellem disse 2 generalforsamlinger. Ved opløsning af klubben tilfalder klubbens midler Svømme Region Nordsjælland. 
Således vedtaget på generalforsamling den 29. oktober 1973 samt de på ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 1978 og de på generalforsamlingen den 23. marts 1981, 21. marts 1983, 2. marts 1992, 23. marts 1994, 6. april 1995, 18. marts 1998, 2. marts 2005, 9. marts 2005, marts 2012, 2. marts 2014 og ekstraordinær generalforsamling 28. april 2014 vedtagne ændringer. På ordinær generalforsamling 12. september 202 (forsinket grundet corona), og på generalforsamling den 29. marts 2021.


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer